Book møde
Beregn

Opdater oplysninger

Forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en væsentlig del af at være en ansvarlig finansiel institution. Derfor er vi i Realkredit Danmark både forpligtet til og fokuseret på at overholde danske og internationale love og regler om hvidvask og bekæmpe hvidvask og bedrageri mod banker og kunder.Det indebærer blandt andet, at vi løbende opdaterer vores viden om vores kunder og deres brug af vores produkter og tjenester, nøje overvåger transaktioner og har et tæt samarbejde med både danske og udenlandske myndigheder. Vi beder dig derfor opdatere vores oplysninger om dig.

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne opdateres af Danske Bank A/S på vegne af Realkredit Danmark A/S gennem samme digitale service som resten af Danske Bank-koncernen.

Spørgsmål og svar


Vi er som realkreditinstitut forpligtet til at kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og hvordan de bruger Realkredit Danmark. Det er vi i følge ’Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)’.   

Vi har brug for oplysningerne, for at vi kan have et klart billede af vores kunder, deres situation og behov. Oplysningerne er nødvendige for, at vi som realkreditinstitut kan efterleve kravene i hvidvaskloven om, at vi skal kende vores kunder.

Som kunde hos os vil du derfor opleve, at vi for eksempel spørger til:

-  Statsborgerskab

-  ID

-  Dokumentation for adresse

-  Økonomi

Alle oplysninger, du giver os, bliver selvfølgelig behandlet fortroligt.
Selvom du måske har været kunde hos os i flere år, kan du opleve, at vi kontakter dig for at spørge til brugen af Realkredit Danmark. Det skyldes, at vi løbende følger op for at sikre at vores oplysninger er korrekte og opdaterede.


Hvis du ikke opdaterer oplysningerne i første omgang, vil vi forsøge at kontakte dig flere gange. Hvis vi ikke kan træffe dig, kan det medføre, at vi desværre må begrænse din mulighed for at omlægge eksisterende lån og optage nye lån hos os. 


Har du været kunde i mange år, undrer du dig måske over, at vi kontakter dig og beder om kopier af dit ID, men som realkreditinstitut skal vi kunne dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er. 

Vi er også forpligtet til at sørge for, at vores oplysninger om vores kunder altid er opdaterede. Du kan derfor komme ud for, at vi kontakter dig flere gange for at opdatere vores oplysninger om dig. 

Vi er godt klar over, at det virker lidt besværligt og måske overraskende, men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle rejsende en tryg rejse, så er det nødvendigt, at vi efterlever kravet om dokumentation for vores kunders identitet.


Det er en meget stor opgave at indhente oplysninger fra alle vores kunder. Vi har derfor en lang række specialister, der hjælper rådgiverne med at kontakte vores kunder og indsamle oplysningerne.  


Vi anbefaler, at du altid er på vagt overfor phishing. Vær opmærksom på, at du aldrig må udlevere dine personlige koder, pinkoder, kopier af dit MitID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende. 

Er der links til hjemmesider i beskederne, går de aldrig direkte til log-on-sider. 

Vi oplyser et telefonnummer, som du kan ringe til, hvis du har spørgsmål:
45 14 29 98

Når vi ringer til vores kunder, har vi en klar politik om, at vi ikke spørger om CPR-nr. Men ringer du tilbage til os – f.eks. efter vi har lagt en telefonbesked – kan vi bl.a. spørge om dit  CPR-nr. så vi sikrer os, at det er dig, der ringer.


Ja, som realkreditinstitut skal vi kunne dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er, og hvordan de bruger Realkredit Danmark.  

Vores forpligtelser til at opnå og vedligeholde vores kendskab til vores kunder følger særligt af hvidvasklovens § 11. Vi har indsat hvidvasklovens § 11 nedenfor og understreget de dele af bestemmelsen, som er mest relevante. 

Det fremgår ikke præcist af bestemmelsen, hvilke dokumenter vi som realkreditinstitut skal kræve af den enkelte kunde. Det fremgår af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 2, at realkreditinstituttet ”[…] skal kontrollere kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.”  

Alle realkreditinstitutter skal altså selv vurdere, hvilken dokumentation der er tilstrækkeligt for at opfylde loven. I Realkredit Danmark anmoder vi derfor i nogle tilfælde om en kopi af billed-ID og sundhedskort, da vi mener, at det er den mest sikre måde at dokumentere, at kunden er den, som kunden udgiver sig for at være.

Hvidvasklovens § 11 

§ 11. Kundekendskabsprocedurer omfatter følgende: 

1) Virksomheden eller personen skal indhente kundens identitetsoplysninger. 

a) Er kunden en fysisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cpr-nummer el.lign., hvis den pågældende ikke har et cpr-nummer. Har den pågældende ikke et cpr-nummer el.lign., skal identitetsoplysninger omfatte fødselsdato. 

b) Er kunden en juridisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cvr-nummer eller lignende, hvis den juridiske person ikke har et cvr-nummer. 

2) Virksomheden eller personen skal kontrollere kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde. Ved pålidelig og uafhængig kilde forstås eksempelvis elektroniske identifikationsmidler, relevante tillidstjenester eller enhver anden sikker form for fjernidentifikationsproces eller elektronisk identifikationsproces, der er reguleret, anerkendt, godkendt eller accepteret af de kompetente nationale myndigheder. 

3) Virksomheden eller personen skal indhente identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, således at virksomheden eller personen med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er. Er kunden en juridisk person, herunder fonde, eller ikkejuridisk person, herunder en trust eller et lignende juridisk arrangement, skal der herunder gennemføres rimelige foranstaltninger for at klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur. Er den reelle ejer en begunstiget af en trusts eller et lignende juridisk arrangements formue, jf. § 2, nr. 9, litra b, nr. iv, eller en fonds eller et lignende juridisk arrangements formue, jf. § 2, nr. 9, litra c, skal virksomheden eller personen træffe de foranstaltninger, der er nævnt i 1. pkt., senest på det tidspunkt, hvor udbetalingen finder sted, eller hvor modtageren udøver sin ret. Identificeres den daglige ledelse som den reelle ejer, skal virksomheden eller personen træffe de nødvendige rimelige foranstaltninger for at kontrollere identiteten af den eller de fysiske personer, der udgør kundens daglige ledelse, jf. § 2, nr. 9, litra a, nr. ii. Virksomheden eller personen skal opbevare oplysninger om de iværksatte foranstaltninger og om eventuelle opståede vanskeligheder under udførelsen af kontrollen. 

4) Virksomheden eller personen skal vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed. 

5) Virksomheder og personer skal løbende overvåge en etableret forretningsforbindelse. Transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings-og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse. Dokumenter, data eller oplysninger om kunden skal løbende ajourføres. 

Stk. 2. Oplyser en person, at vedkommende handler på vegne af en kunde, eller er der i øvrigt tvivl om, hvorvidt en person handler på egne vegne, skal virksomheder og personer endvidere identificere personen, og vedkommendes identitet skal kontrolleres ved en pålidelig og uafhængig kilde. Virksomheder og personer skal yderligere sikre, at fysiske eller juridiske personer, der handler på vegne af en kunde, er beføjet dertil, dog ikke hvis den pågældende er advokat med beskikkelse her i landet eller i et andet EU eller EØS-land. 

Stk. 3 Virksomheder eller personer skal gennemføre alle kundekendskabskrav, jf. stk. 1 og 2. Omfanget af kundekendskabsproceduren kan dog gennemføres ud fra en risikovurdering. I vurderingen skal inddrages oplysninger om forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed. I vurderingen skal som minimum inddrages de faktorer, som fremgår af bilag 2 og 3. 

Stk. 4. Virksomheden eller personen skal kunne godtgøre over for den myndighed, der fører tilsyn med den pågældendes overholdelse af loven, at kendskabet til kunden er tilstrækkeligt i forhold til risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme. 


Hvis du oplever, at vi beder dig om at uploade ID, skyldes det typisk, at vi mangler tilstrækkelig dokumentation for din identitet. 

Vær opmærksom på

-  Dit ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet

Selfies, portrætfotos og lignende er ikke gyldigt ID

Se listen over gyldigt ID nedenfor

Gyldigt ID med billede 

-  Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas

-  Kørekort udstedt af lande i EU og EØS/EFTA samt Færøerne og Grønland

-  Knallertkørekort

-  Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)

-  Nationalt ID-kort udstedt af lande i EU og EØS/EFTA (for- og bagside) 

-  ID-kort med billede udstedt af Borgerservice - gyldigt fra september 2017 eller senere

Gyldigt ID uden billede 

-  Sundhedskort - gyldigt fra august 2014 eller senere

-  Navneattest (skal vise CPR-nummer)

-  Dåbsattest (skal vise CPR-nummer)

-  Personattest

-  Seneste årsopgørelse fra Skatteforvaltningen

-  Seneste forskudsopgørelse fra Skatteforvaltningen

-  Opholdstilladelsesbrev type C, D eller F fra dansk myndighed sammen med dokumentation for CPR-nummer


Hvis du oplever, at vi beder om dokumentation for din adresse skyldes det typisk, at du bor i udlandet, har beskyttet adresse eller lignende. Det betyder nemlig, at vi ikke får oplysninger om din adresse fra CPR i Danmark og dermed ikke har fået den bekræftet fra officielle kilder.

Upload et af følgende dokumenter som dokumentation for din adresse - dit fulde navn og adresse skal fremgå:

-  Gyldig lejekontrakt fra dit bopælsland med din og udlejers underskrift - skal vise dit fulde navn, adresse samt start- og slutdato for lejeforholdet. 

-  Nationalt ID-kort med adresse fra dit bopælsland (for- og bagside)

Følgende dokumenter fra dit bopælsland er gyldige – dog må de ikke være ældre end 6 måneder

-  Dokument fra en offentlig myndighed i dit bopælsland

-  Regning for f.eks. el, gas, vand, varme, kabel tv, internet eller forsikring. Telefonregning er ikke gyldig dokumentation.   

-  Kontoudskrift fra din bank i dit bopælsland med dit fulde navn og adresse – skal også vise bankens navn og logo. 


For at leve op til lovgivningen spørger vi om statsborgerskab. 

En vigtig forudsætning for det er et grundlæggende kendskab til vores kunder – hvem er de, hvor bor de, hvordan og hvorfor bruger de Realkredit Danmark? Derfor kontakter vi dig og beder om de oplysninger, vi mangler, eksempelvis adressedokumentation, statsborgerskab, ID og lignende oplysninger.

Vi ved godt, at det virker besværligt, og at du måske undrer dig, hvis du har været kunde hos os i mange år – men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen er nødvendig og gør rejsen mere tryg, så er det også nødvendigt, at vi kan dokumentere, hvem vores kunder er, så vi kan hjælpe myndighederne med at forhindre økonomisk kriminalitet.

Dertil kommer de helt praktiske årsager: Når vi eksempelvis beder om dokumentation for adresse, er det også med til at sikre, at vi har den rigtige adresse, når vi skal sende et nyt kort eller lignende.


Vi behandler dine personoplysninger for at kunne opfylde kravene i hvidvaskloven. Som realkreditinstitut skal vi nemlig kunne dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er, og hvordan de bruger Realkredit Danmark.  

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger her 


Vi gemmer oplysningerne, så længe du er kunde hos os og i fem år derefter. Vil du vide mere om, hvordan vi behandler personoplysninger, kan du læse vores ”Information om behandling af personoplysninger” på Behandling af personoplysninger | Realkredit Danmark 

Hvis du efterfølgende ønsker at få ændret de oplysninger, du har givet, er du velkommen til at kontakte os.


Det er et lovkrav, at vi kender vores kunder og forstår, hvordan de bruger Realkredit Danmark, og derfor opdaterer vi løbende vores oplysninger om kunderne. Det er et krav i hvidvasklovens §11. 

Vi behandler som sædvanligt alle oplysninger om dig fortroligt.

Vær opmærksom på, at vi aldrig spørger om personlige koder, pinkoder, kopier af dit NemID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende.


Ja, du kan trygt uploade dine filer via de hjemmesider, vi henviser til i vores breve. 

Vi videregiver ingen af oplysningerne til 3. part eller andre af Realkredit Danmarks partnere, og vi tager alle relevante forholdsregler for at beskytte vores kunders personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Hjemmesiderne er sikre forbindelser, hvor filerne bliver krypteret og gemt på realkreditinstituttets sikre systemer på lige fod med alle andre fortrolige oplysninger. 

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger her