Book møde
Beregn

Pressemeddelelse

Realkredit Danmark opnåede i 2023 et resultat på 4.394 mio. kr.

02 februar - 2024

Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Realkredit Danmark opnåede et tilfredsstillende resultat for 2023. En bedre toplinje, lavere omkostninger og tilbageførsel af nedskrivninger bidrog til en væsentlig stigning i resultatet i forhold til 2022. Udlånsporteføljen voksede med
4 mia. kr. til 806 mia. kr. ved udgangen af 2023, selvom udlånsaktiviteten var afdæmpet som følge af det højere renteniveau, inflationspresset og de høje energipriser, særligt i starten af året. Det højere renteniveau åbnede op for mange konverteringsmuligheder, og vores kunder kunne således nedbringe deres samlede restgæld med 6,6 mia. kr. i 2023. Det er tilfredsstillende, at boligejerne trods de vanskeligere økonomiske vilkår generelt har kunnet absorbere de højere låneomkostninger. Vi kunne tilbageføre nedskrivninger, og restanceprocenten var lav. Der har således indtil videre kun været en meget beskeden stigning i antallet af overtagne ejendomme, og niveauet er fortsat lavt. Kreditkvaliteten er fortsat stærk med en gennemsnitlig belåningsgrad på 53% ultimo 2023 mod 48% ultimo 2022.

I de kommende år er det Realkredit Danmarks ambition at konsolidere sin markedsposition. Vi ønsker til stadighed at forbedre kundeoplevelsen og kunderejsen. For privatkunderne har vi i 2023 sænket bidragssatsen på afdragsfrie lån og har ændret prisstrukturen for at skabe øget økonomisk tryghed for kunderne. Vi indgik endvidere et samarbejde med Tryg, som betyder, at vores kunder nu kan forsikre sig mod, at de ikke kan betale deres låneydelse. På vores hjemmeside, rd.dk, har vi udviklet nye værktøjer, der gør det lettere at få information om rentesatser og konverteringsmuligheder.

I Realkredit Danmark og Danske Bank udgør omstillingen til en bæredygtig fremtid en integreret og central del af rådgivningen og udviklingen af produkter og services. Vi har taget de første skridt hen imod at differentiere de vilkår og betingelser, der er gældende for den enkelte kunde, ud fra hvor energieffektiv den enkelte ejendom er og hvilken ESG-profil kunden har."

Rapporten er tilgængelig på rd.dk. Her følger udvalgte hovedpunkter:

 • Realkredit Danmark opnåede i 2023 et resultat på 4.394 mio. kr. mod 3.626 mio. kr. året før. Stigningen i årets resultat i 2023 blev primært skabt på baggrund af det højere renteniveau og lavere nedskrivninger på udlån.

 

 • Indtægterne steg betydeligt som følge af det højere renteniveau. Bidragsindtægterne faldt som følge af lavere bidragssatser. Gebyrindtægterne faldt som følge af lavere udlånsaktivitet, særligt i begyndelsen af året.

 

 • Omkostningerne udgjorde 1.055 mio. kr. i 2023 mod 1.105 mio. kr. i 2022. Faldet skyldtes primært Realkredit Danmarks del af omkostningerne til gældsinddrivelsessagen, der medførte en engangsudgift i 2022 på 48 mio. kr.

 

 • Kreditkvaliteten var fortsat solid, og nedskrivninger på udlån udgjorde en indtægt på 114 mio. kr. i 2023 mod en udgift på 212 mio. kr. i 2022. Nedskrivningsniveauet var i 2022 påvirket af Realkredit Danmarks andel af gældsinddrivelsesnedskrivninger på 174 mio. kr.

 

 • Kunderne fortsatte med at konvertere til en højere rente og nedbragte således den nominelle restgæld med 6,6 mia. kr. Til trods for faldet i udlånsaktiviteten og reduktionen af den nominelle restgæld steg Realkredit Danmarks samlede udlånsportefølje dog med omkring nominelt 4 mia. kr., fra 802 mia. kr. til
  806 mia. kr.

 

 • Erhvervskunderne viste i stigende grad interesse for, hvordan de kan reducere klimapåvirkningen fra deres ejendomsportefølje. For at imødekomme kundernes behov har vi i løbet af 2023 videreuddannet vores rådgivere, igangsat udviklingen af nye løsninger og indgået partnerskabsaftaler med leverandører uden for den finansielle sektor. Efterspørgslen efter grønne realkreditlån steg, og pr. 31. december 2023 udgjorde det samlede grønne udlån 27,1 mia. kr.

 

 • Vores privatkunder tilbydes rabat på omkostninger ved etablering af deres realkreditlån, når de låner til energirenovering eller køber en ejendom med god energieffektivitet. Efterspørgslen faldt imidlertid i løbet af 2023, i takt med at de faldende energipriser gjorde det mindre attraktivt at energirenovere boligen.

 

 • I 2023 henstillede Det Systemiske Risikoråd til, at der aktiveres en sektorspecifik systemisk buffer for eksponeringer mod ejendomsselskaber med en sats på 7%. Som følge heraf vil der være et øget krav til Realkredit Danmarks kapitalbuffer i 2024. Den præcise effekt kendes dog ikke endnu. Bestyrelsen foreslår derfor, at der ikke udbetales udbytte for 2023, med henblik på at Realkredit Danmark sikrer den bedst mulige kapitalstruktur senere i 2024, når den endelige kalibrering af bufferkravet kendes.

 

 • Realkredit Danmark forventer, at nettoresultatet for 2024 bliver noget lavere end i 2023, hovedsageligt som følge af et normaliseret nedskrivningsniveau.

 

Læs Årsrapport for 2023 (pdf)

Læs Årsrapport for 2023 (zip)

Kontaktperson: Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telefon
+ 45 45 13 20 82