Book møde
Beregn

Selskabsmeddelelse – 1.-3. kvartal 2022

Selskabsmeddelelse nummer 95/2022

27 oktober - 2022
Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte udtaler om resultatet:

“Vi opnåede et solidt resultat i 1.-3. kvartal 2022 i en turbulent periode kendetegnet ved stabile bidragsindtægter, men også faldende beholdningsindtægter. Markant højere renter og stigende inflation, primært drevet af høje energipriser, påvirkede udviklingen i 3. kvartal, hvor vi bl.a. oplevede et fald i aktiviteten på boligmarkedet med en mindre indvirkning på priserne. Kundernes gennemsnitlige belåningsgrad er nede på 46 %, hvilket er det laveste niveau i flere årtier. Generelt er vores kunder godt rustede til at håndtere økonomiske udfordringer. Vores fokus er at hjælpe kunderne i en periode med øget usikkerhed ved at give dem et godt overblik over deres finansieringsmuligheder. 

Vi forventer et fortsat fald i udlånsaktiviteten i den kommende periode som følge af usikkerhed i markedet. Købere og sælgere er fortsat ved at omstille sig til den ændrede markedsdynamik, hvor faldende boligpriser bliver det mest sandsynlige scenarie i de kommende kvartaler.”
 

Realkreditmarkedet
Væksten i dansk økonomi er bremset op gennem 2022 både som en efterreaktion på en kraftig aktivitetsfremgang i 2021 og i kølvandet på et tiltagende usikkert økonomisk klima. Historisk høj inflation har udhulet købekraften blandt virksomheder og forbrugere, og samtidig har de store stigninger i forbrugerpriserne medført kraftige rentestigninger på de finansielle markeder. Ser vi på de danske realkreditrenter, fik vi i september et 30-årigt fastforrentet lån med en rente på 5 % og 6 % i starten af oktober mod en rente på 1,5 % i starten af året. Vi har ikke i nyere tid oplevet så kraftige stigninger i realkreditrenterne på så kort tid, det gælder både for de korte og de lange renter. De stigende renter er ligeledes med til at dæmpe den økonomiske aktivitet. 

Boligmarkedet er ikke overraskende blevet ramt af udhulingen af danskernes købekraft og de stigende renter. Aktiviteten på boligmarkedet er faldet betydeligt gennem året, boligudbuddet er stigende, boligsælgerne giver større rabatter, og på det seneste er vi begyndt at se et reelt fald i de handlede priser. For nuværende er det dog værd at hæfte sig ved, at boligejere i Realkredit Danmark, med en gennemsnitlig belåningsgrad på 44 %, er godt polstrede i forhold til den betydelige modvind, der har ramt boligmarkedet, og som efter alt at dømme vil vare ved for en rum tid.

1.-3. kvartal 2022
Realkredit Danmark-koncernen opnåede et resultat efter skat på 2.617 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022 mod 2.786 mio. kr. i samme periode i 2021. Resultatet var påvirket af højere indtægter vedrørende udlånsaktivitet, lavere beholdningsindtægter, højere omkostninger samt lavere nedskrivninger på udlån. Den lavere gennemsnitlige belåningsgrad medførte et fald i bidragsindtægterne på 73 mio. kr.

Omkostningerne steg 124 mio. kr. primært som følge af en hensættelse på 48 mio. kr. til Realkredit Danmarks del af omkostningerne til gældsinddrivelsessagen samt omkostninger på 69 mio. kr. som følge af ophør af Danske Banks momsgruppe. Nedskrivninger på udlån faldt 84 mio. kr. trods udgifter forbundet med Realkredit Danmarks andel af gældsinddrivelsesnedskrivninger på 174 mio. kr. i 3. kvartal. Korrektivkontoen udgjorde pr. 30. september 2022 2.888 mio. kr. mod 2.971 mio. kr. pr. 31. december 2021. Det ledelsesmæssige skøn på 0,7 mia. kr., der blev indregnet i 1. kvartal 2020 vedrørende COVID-19, er blevet rullet tilbage og er overgået til ledelsesmæssige skøn vedrørende global uro, energikrise og inflation for at dække indvirkningen af øget økonomisk usikkerhed.

De markant stigende boligrenter har udløst låneomlægningsaktivitet i 2022, og vores kunder har nedbragt den nominelle udestående gæld med 5,4 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2022. Realkreditudlån til nominel værdi faldt med 1 %, men målt til dagsværdi udgjorde faldet 13 %. Sidstnævnte kan henføres til lavere obligationskurser som følge af det stigende renteniveau. Bruttoudlånet udgjorde 121 mia. kr. mod 110 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2021.

Realkredit Danmark har i 1.-3. kvartal 2022 haft fortsat fokus på tiltag inden for grønne obligationer. Kunderne er fortsat positivt stemte over for tiltagene, og pr. 30. september 2022 udgjorde det samlede grønne udlån 21 mia. kr.

Realkredit Danmark forventer, at resultatet for 2022 bliver noget lavere end resultatet for 2021.
 
Læs selskabsmeddelelse 1.-3. kvartal 2022

Kontaktperson: Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telefon 45 13 20 82