Book møde
Beregn

Årsrapport 2022

Realkredit Danmark opnåede et nettoresultat på 3.626 mio. kr.

02 februar - 2023

Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte udtaler om resultatet:

“Resultatet for 2022 er stabilt i et uforudsigeligt år. De samlede indtægter er på niveau med 2021, mens årsagen til de højere omkostninger i 2022 skal findes i engangsomkostninger og øget momsbetaling. Vi så i 2022 at færre kunder handlede bolig. Den faldende markedsaktivitet påvirkede udlånet, særligt i årets sidste kvartal. De kraftigt stigende renter henover året har tillige givet mange konverteringsmuligheder i løbet af 2022, og har medvirket til, at mange boligejere har kunnet reducere deres restgæld betydeligt.

Afledt af krigen i Ukraine og stigende energipriser oplevede vi, at boligejere og boligkøbere i 2022 for alvor blev opmærksomme på valg af varmekilde og ejendommens energistatus. Dette øgede fokus forventer vi vil fortsætte, og vi vil fortsat understøtte den bæredygtige omstilling i danskernes boliger med fordelagtige energirenoveringslån. 

På vores hjemmeside (rd.dk) oplever vi en høj aktivitet, hvor både nye og eksisterende kunder har udnyttet vores nye værktøjer til at orientere sig om renteudviklingen og de muligheder det fører med sig. 

Det er vores vurdering, at vores kreditkvalitet er høj og at vores kunder generelt er godt rustede til at håndtere en økonomisk vanskelig og usikker periode, som vi forventer vil fortsætte ind i 2023. Kundernes gennemsnitlige belåningsgrad var ultimo 2022 på 48 %.”

Hovedtal for 2022 mod 2021 er vist nedenfor:

Realkredit Danmark opnåede i 2022 et nettoresultat på 3.626 mio. kr. mod 3.669 mio. kr. året før. Udviklingen i nettoresultatet for 2022 var påvirket af højere indtægter fra udlånsaktiviteterne, højere omkostninger samt lavere nedskrivninger på udlån.  


- Bidragsindtægterne faldt med 124 mio. kr. som følge af den lavere gennemsnitlige belåningsgrad. Nettogebyrindtægterne steg med 145 mio. kr. som følge af øget låneomlægningsaktivitet. 


-
 Omkostningerne udgjorde 1.105 mio. kr. i 2022 mod 995 mio. kr. i 2021. Stigningen skyldtes en hensættelse på 48 mio. kr. til Realkredit Danmarks del af omkostningerne til gældsinddrivelsessagen samt omkostninger på 108 mio. kr. som følge af ophør af Danske Banks momsgruppe.


- Nedskrivninger på udlån faldt 57 mio. kr. trods udgifter forbundet med Realkredit Danmarks andel af gældsinddrivelsesnedskrivninger på 174 mio. kr. i 3. kvartal 2022.


- De markant stigende realkreditrenter medførte omfattende låneomlægningsaktivitet i 2022, og vores kunder nedbragte deres nominelle restgæld med 12,9 mia. kr. i 2022. Realkreditudlån til nominel værdi faldt med       1 %, men målt til dagsværdi udgjorde faldet 11 %. Sidstnævnte skyldtes lavere obligationskurser som følge af det stigende renteniveau.


- Realkredit Danmark har fortsat fokus på at tilbyde realkreditfinansiering til erhvervskunder baseret på grønne obligationer. Kunderne er fortsat positivt stemte over for de grønne tiltag, og pr. 31. december 2022 udgjorde det samlede udlån 21,5 mia. kr.


- Vi overvåger vores udlånsporteføljes klimaaftryk, med undtagelse af fremstillingssektoren, og vi holder udviklingen op imod de mål, vi har sat, både på kort og langt sigt. Som en del af Danske Bank-koncernen er vi fuldt forpligtet på vores klimaplan om at nedbringe den finansierede udledning fra erhvervsejendomme og private realkreditlån i Danmark med 75 % senest i 2030. Vi er derudover forpligtet på koncernens målsætninger i Net-Zero Banking Alliance om klimaneutralitet fra vores udlånsportefølje senest i 2050.


- Realkredit Danmark forventer, at nettoresultatet for 2023 bliver på niveau med 2022.

Læs årsrapport for 2022 (pdf)

Læs årsrapport for 2022 (zip)

Kontakt: Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, tlf. + 45 45 13 20 82