Book møde
Beregn
Regnskab og meddelelser

Hovedtal


2021 2020 2019  2018 2017

 

  

Årets resultat (mio. kr.)

 

  
Bidragsindtægter                    
Nettorenteindtægter
Nettogebyrer*
Beholdningsindtægter*
Øvrige indtægter
 5.857
      46
   -127
      55
    136
5.923
     97
    -21
     66
   114
6.082
   203
  -528
   839
   117
6.222
   142
  -617
   577
   125
 6.186
      59
   -601
    662
    180
Indtægter i alt
Omkostninger
 5.967
    995 
6.179
   864
6.713
   812
 6.449
    703
 6.486
    736

Resultat før nedskrivninger på udlån

Nedskrivninger på udlån

 4.972

    269

5.315

   335 

 5.901

    265

 5.746

   -204

5.750

   147

Resultat før skat
Skat
 4.703
 1.034 
4.980
1.097
5.636
1.240
5.950
1.301
5.603
1.235
 Årets resultat 3.6693.8834.3964.6494.368
Balance (mio. kr.)
Aktiver
     
Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv.
Realkreditudlån
Obligationer og aktier mv.
Øvrige aktive

18.643
810.139
 46.435
   1.782

   25.045
816.577
  47.187
    2.459

  53.826
802.579
  52.363 
    3.780

    21.446
796.045
  51.158
    2.568

  30.072
788.765
  54.851
    3.202

 Aktiver i alt 876.999 891.268921.548  871.217 876.890
      
 Passiver     
Gæld til kreditinstitutter mv.
Udstedte realkreditobligationer
Udstedt seniorgæld
Øvrige passiver
Egenkapital
    2.000
820.950
           -
    4.577
  49.472 
    2.000
835.217
           -
    4.461
  49.590
    4.003
853.479
           -
    5.073
  49.993
       778
809.091
    5.952
    5.481
  49.915
    4.294
810.050
    6.616
    6.039
  49.891
Forpligtelser og egenkapital i alt 876.999891.268 912.548 871.217876.890
      
 Nøgletal     
Årets resultat i % af gns. egenkapital
Omkostninger i % af indtægter
Kapitalprocent
Kernekapitalprocent
Heltidsmedarbejdere, ultimo
    7,4
  16,7
  25,3
  24,9
   217
     7,8
  14,0
  27,4
  26,9
   234
   8,8
  12,1
  31,1
  30,7
   237
    9,3
  10,9
  30,6
  30,3
   229
   8,8
  11,3
  28,3
  28,1
   232 

* Sammenligningstal for 2020 er tilpasset som beskrevet i note 1 i Årsrapport 2021.