Book møde
Beregn
Regnskab og meddelelser

Hovedtal


2022 2021 2020 2019  2018

  

 

Årets resultat (mio. kr.)

  

 
Bidragsindtægter                    
Nettorenteindtægter
Nettogebyrer*
Beholdningsindtægter*
Øvrige indtægter

  5.733
      93
      18
      48
      84

 5.857
      46
   -127
      55
    136
5.923
     97
    -21
     66
   114
6.082
   203
  -528
   839
   117
6.222
   142
  -617
   577
   125
Indtægter i alt
Omkostninger
 5.976
 1.105
 5.967
    995 
6.179
   864
6.713
   812
 6.449
    703

Resultat før nedskrivninger på udlån

Nedskrivninger på udlån

 4.871

    212

 4.972

    269

5.315

   335 

 5.901

    265

 5.746

   -204

Resultat før skat
Skat
 4.659
 1.033
 4.703
  1.034 
4.980
1.097
5.636
1.240
5.950
1.301
 Årets resultat 3.626 3.6693.8834.3964.649
Balance (mio. kr.)
Aktiver
     
Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv.
Realkreditudlån
Obligationer og aktier mv.
Øvrige aktiver
     8.761
 724.438
   46.722
     2.307

  18.643
810.139
  46.435
    1.782

   25.045
 816.577
   47.187
     2.459

  53.826
802.579
   52.363 
    3.780

    21.446
  796.045
    51.158
      2.568

 Aktiver i alt 782.228 876.999 891.268921.548  871.217
      
 Passiver     
Gæld til kreditinstitutter mv.
Udstedte realkreditobligationer
Udstedt seniorgæld
Øvrige passiver
Egenkapital
         2.000
     724.105
                -
         6.646
       49.477
    2.000
820.950
           -
    4.577
  49.472 
    2.000
835.217
           -
    4.461
  49.590
    4.003
853.479
           -
    5.073
  49.993
       778
809.091
    5.952
    5.481
  49.915
Forpligtelser og egenkapital i alt     782.228 876.999891.268 912.548 871.217
      
 Nøgletal     
Årets resultat i % af gns. egenkapital
Omkostninger i % af indtægter
Kapitalprocent
Kernekapitalprocent
Heltidsmedarbejdere, ultimo
       7,3
     18,5
     29,1
     28,6
      227
    7,4
  16,7
  25,3
  24,9
   217
     7,8
  14,0
  27,4
  26,9
   234
   8,8
  12,1
  31,1
  30,7
   237
    9,3
  10,9
  30,6
  30,3
   229

* Sammenligningstal for 2020 er tilpasset som beskrevet i note 1 i Årsrapport 2021.