Book møde
Beregn
Regnskab og meddelelser

Hovedtal


2023 2022 2021 2020 2019

   

Årets resultat (mio. kr.)

   

Bidragsindtægter                    
Nettorenteindtægter
Nettogebyrer*
Beholdningsindtægter*
Øvrige indtægter

5.593
1.114
    -70
   183
     84

  5.733
      93
      18
      48
      84

 5.857
      46
   -127
      55
    136
5.923
     97
    -21
     66
   114
6.082
   203
  -528
   839
   117
Indtægter i alt
Omkostninger
6.904
1.055 
 5.976
 1.105
 5.967
    995 
6.179
   864
6.713
   812

Resultat før nedskrivninger på udlån
Nedskrivninger på udlån

 5.849
 -114

 4.871
    212

 4.972
    269

5.315
     335 

 5.901
    265

Resultat før skat
Skat
5.963
1.569
 4.659
 1.033
 4.703
  1.034 
4.980
1.097
5.636
1.240
 Årets resultat4.394  3.626 3.6693.8834.396
Balance (mio. kr.)
Aktiver
     
Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv.
Realkreditudlån
Obligationer og aktier mv.
Øvrige aktiver
  11.618
753.624
  49.580
     1.441
     8.761
 724.438
   46.722
     2.307

  18.643
810.139
  46.435
    1.782

   25.045
 816.577
   47.187
     2.459

  53.826
802.579
   52.363 
    3.780

 Aktiver i alt816.263  782.228 876.999 891.268921.548 
      
 Passiver     
Gæld til kreditinstitutter mv.
Udstedte realkreditobligationer
Øvrige passiver
Egenkapital
     2.000
756.509
     7.531
  50.223
         2.000
     724.105
         6.646
       49.477
    2.000
820.950
    4.577
  49.472 
    2.000
835.217
    4.461
  49.590
    4.003
853.479
    5.073
  49.993
Forpligtelser og egenkapital i alt816.263      782.228 876.999891.268 912.548
      
 Nøgletal     
Årets resultat i % af gns. egenkapital
Omkostninger i % af indtægter
Kapitalprocent
Kernekapitalprocent
Heltidsmedarbejdere, ultimo
  8,8
15,3
31,5
31,1
  229 
       7,3
     18,5
     29,1
     28,6
      227
    7,4
  16,7
  25,3
  24,9
   217
     7,8
  14,0
  27,4
  26,9
   234
   8,8
  12,1
  31,1
  30,7
   237

* Sammenligningstal for 2020 er tilpasset som beskrevet i note 1 i Årsrapport 2021.