Book møde
Beregn
Regnskab og meddelelser

Hovedtal


2020 2019  2018 2017 2016   

Årets resultat (mio. kr.)   
Bidragsindtægter                    
Nettorenteindtægter
Nettogebyrer
Beholdningsindtægter
Øvrige indtægter
5.923
     97
  -611
   656
   114
6.082
   203
  -528
   839
   117
6.222
   142
  -617
   577
   125
 6.186
      59
   -601
    662
    180
 5.890
    123
   -611
    786
    141
Indtægter i alt
Omkostninger
6.179
   864
6.713
   812
 6.449
    703
 6.486
    736
 6.329
    790
Resultat før nedskrivninger
på udlån
Nedskrivninger på udlån

5.315
   335 
 
5.901
   265
 
5.746
  -204
 
5.750
   147
 
5.539
   182
Resultat før skat
Skat
4.980
1.097
5.636
1.240
5.950
1.301
5.603
1.235
5.357
1.176
 Årets resultat3.8834.3964.6494.3684.181
Balance (mio. kr.)
Aktiver
     
Tilgodehavender hos 
kreditinstitutter mv.
Realkreditudlån
Obligationer og aktier mv.
Øvrige aktive

  
  25.045
816.577
  47.187
    2.459


  53.826
802.579
  52.363 
    3.780
  
  21.446
796.045
  51.158
    2.568
  
  30.072
788.765
  54.851
    3.202
 
  31.491
767.695
  59.582
    3.909
 Aktiver i alt 891.268921.548  871.217 876.890 862.677
      
 Passiver     
Gæld til kreditinstitutter mv.
Udstedte realkreditobligationer
Udstedt seniorgæld
Øvrige passiver
Egenkapital
    2.000
835.217
           -
    4.461
  49.590
    4.003
853.479
           -
    5.073
  49.993
       778
809.091
    5.952
    5.481
  49.915
    4.294
810.050
    6.616
    6.039
  49.891
    6.355
782.526
  17.318
    7.131
  49.347
Forpligtelser og egenkapital
i alt
 
891.268
 
912.548
 
871.217
 
876.890
 
862.677
      
 Nøgletal     
Årets resultat i % af 
gns. egenkapital
Omkostninger i % af indtægter
Kapitalprocent
Kernekapitalprocent
Heltidsmedarbejdere, ultimo
 
    7,8
  14,0
  27,4
  26,9
234
     
    8,8
  12,1
  31,1
  30,7
237

    9,3
  10,9
  30,6
  30,3
229

   8,8
  11,3
  28,3
  28,1
232 

    8,5
  12,5
  30,1
  29,6
235