Book møde
Beregn

Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag

Selskabsmeddelelse nummer 27/2022

10 marts - 2022

Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 09.00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø.

Dagsordenen var som følger:

Ad punkt 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse:
Årsrapport 2021 blev godkendt.

Ad punkt 2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion:
Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt.

Ad punkt 3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport:
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte til aktionæren med 3.600 mio.kr.

Ad punkt 4. Forslag til Realkredit Danmarks aflønningspolitik 2022 og aflønningsrapport 2021:
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med forbehold for efterfølgende godkendelse på Danske Bank A/S generalforsamling d. 17. marts 2022.

Ad punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Generalforsamlingen genvalgte:

  • Bankdirektør Glenn Söderholm
  • Head of Personal Customers Mark Majgaard Wraa-Hansen
  • Executive Vice President, Chief Strategy Officer Line Munkholm Haukrogh
  • Direktør Jesper Koefoed

 

Herudover består bestyrelsen af de medarbejdervalgte medlemmer:

  • Chefkonsulent, cand. polyt. Majken Hammer Sløk
  • Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig

 

Endvidere var der forslag om indvalg af:

  • Bankdirektør Magnus Thor Agustsson

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 6. Valg af revisorer:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt for 1-årig periode som selskabets revisor.

Ad punkt 7. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelse eller aktionær:
Der var ingen forslag.

Efterfølgende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S:
På det bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med Bankdirektør Glenn Söderholm som formand og Mark Wraa-Hansen som næstformand. Revisionsudvalget består af Jesper Koefoed som formand og af Line Munkholm Haukrogh.


Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Chefjurist, Advokat Jacob Elverum, tlf. 45 13 20 11.