Book møde
Beregn
aktuelt & anbefalinger

Realkredit Danmark undersøger tinglysningssager 

I første halvdel af 2021 kontakter Realkredit Danmark kunder, der muligvis burde have fået tilbudt oprettelse af et afgiftspantebrev eller har betalt for meget i tinglysningsafgift til staten.

I sommeren 2019 blev loven om tinglysningsafgift til staten ændret, blandt andet med nye regler for overførsel af tinglysningsafgift fra tidligere pantebreve til nye pantebreve. Da vi i foråret 2020 blev i tvivl om, hvorvidt vi tolkede de nye regler anderledes end tiltænkt, kontaktede vi derfor Skattestyrelsen om tolkningen af de nye regler. 

I august 2020 bekræftede Skattestyrelsen, at vi havde tolket loven anderledes end tiltænkt, og at vi dermed i nogle tilfælde ikke havde oprettet afgiftspantebreve, hvor det var muligt, og i andre tilfælde havde beregnet for meget tinglysningsafgift på vegne af staten.

Siden da har vi ændret praksis – så vi nu følger Skattestyrelsens anvisning – og arbejdet på at identificere og gennemgå de kundesager, hvor der efter den nye tolkning muligvis skal oprettes et nyt afgiftspantebrev eller kan være betalt for meget i tinglysningsafgift.

Vi undersøger nu hver enkelt tilfælde grundigt og kontakter hurtigst muligt alle berørte kunder, når vi er færdige med vores undersøgelser. Dette vil ske direkte med et brev til den enkelte kunde, hvor vi orienterer om sagen.  

Ingen af de berørte kunder skal selv foretage sig noget, og alle bliver holdt skadesløse. 

Er du omfattet?
Vi undersøger sager med private pantebreve og realkreditpantebreve, der er tinglyst før den 1. juli 2007, og hvor pantebrevet er aflyst i perioden fra den 18. december 2018 til den 28. august 2020. 

Det betyder, at du sandsynligvis er omfattet, hvis du kan svare "JA" på alle tre følgende spørgsmål:

  • Har Realkredit Danmark, på dine vegne, aflyst et privat pantebrev eller realkreditpantebrev i perioden fra den 18. december 2018 til den 28. august 2020?
  • Var det aflyste pantebrev oprindeligt tinglyst før den 1. juli 2007? 
  • Var lånet, som pantebrevet omhandlede, ekstraordinært indfriet før den 18. december 2018 – eller var lånet, som pantebrevet omhandlede, tilbagebetalt fuldt ud før den 1. juli 2019?


Mener du, at du er omfattet af alle ovenstående punkter, og har du ikke hørt fra os inden udgangen af juni 2021, er du velkommen til at kontakte os.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er omfattet af alle ovenstående punkter og forventer at optage et lån med pant i din ejendom.

Undtagelse:
Hvis du allerede har fået oprettet et afgiftspantebrev i forbindelse med aflysningen af det oprindelige pantebrev, eller hvis en tidligere betalt tinglysningsafgift allerede er overført fra det aflyste pantebrev til et nyt pantebrev, er du ikke omfattet.

Spørgsmål og svar

Hvis du er en af de kunder, hvis sag vi undersøger, sender vi et brev til dig. Vi kan ikke give dig et bestemt tidspunkt for, hvornår du hører fra os. Vi kontakter de berørte kunder så hurtigt som muligt, når vi er færdige med vores undersøgelser. 

Det vil dog ikke være alle de kunder, som vi kontakter, der har krav på at få penge tilbage eller at få oprettet et afgiftspantebrev. Det afhænger helt af den enkelte sag, og derfor sender vi et nyt brev til alle berørte kunder, når vi har undersøgt hver enkelt sag.

Vi kontakter alle berørte kunder, når vi har undersøgt de enkelte sager.

Vi beklager den lange behandlingstid, men vi arbejder hårdt på hurtigst muligt at kunne vende tilbage med konkret svar på, hvad det betyder for de berørte kunder.

Når man indfrier et lån, der er sikret med pant i fast ejendom, uden at man samtidig optager et nyt lån i ejendommen, er det muligt at få oprettet et afgiftspantebrev, hvor man ”parkerer” tinglysningsafgiften, indtil man får brug for at optage et nyt lån med pant i ejendommen. Med andre ord gør afgiftspantebrevet det muligt at genbruge allerede betalt tinglysningsafgift, når man optager et nyt lån.

Tinglysningsafgiften er en afgift, som kunderne betaler til staten, når de tinglyser et pantebrev i forbindelse med optagelse eller omlægning af lån. Vi afregner afgiften på vegne af myndighederne.